Algemene Verkoopvoorwaarden REVOM bvba
Privacystatement

Laatst gewijzigd op 21/06/2018

De algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij REVOM bvba koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot revom.com stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Een op REVOM website aangeboden artikel
Alle producten die door REVOM aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. Tenzij anders aangeduid zijn alle prijzen exclusief BTW.

Overeenkomst tussen U en REVOM bvba
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en REVOM bvba wanneer REVOM bvba de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

REVOM bvba kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Herroepingsrecht voor particuliere consumenten

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra u het artikel retourneert. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen en de verzending gebeurt op Uw risico.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, stuurt u het dan terug binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden zodra u het artikel retourneert.

Hoe een bestelling terug sturen
Indien u een artikel wenst terug te sturen moet dit in de originele  niet beschadigde verpakking
. REVOM bvba zal geretourneerde artikelen weigeren of NIET terugbetalen wanneer de originele verpakking is beschadigd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Op maat gemaakte producten en software waarvan het zegel verbroken werd vallen niet onder het herroepingsrecht.

Volg volgende richtlijnen:

  Stuur een e-mail naar info@revom.com met de volgende informatie:

  Nummer van de bestelling
  Nummer van de factuur
  Korte omschrijving van de terugzending

  Stuur ons het artikel terug met een kopie van uw factuur in de originele onbeschadigde verpakking.
  Neem er nota van dat wij uw verzendingskosten enkel terugbetalen indien u niet het artikel ontving dat u bestelde.
  Adres voor terugzending: REVOM bvba, Professor Devochtstraat 72 te B 2300 Turnhout


Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
REVOM bvba kan niet waarborgen dat revom.com ononderbroken of foutloos zal functioneren. REVOM bvba geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van revom.com noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via revom.com.

Deze site wordt door REVOM bvba ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. REVOM bvba legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst REVOM bvba elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. REVOM bvba zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zullen bevoegd zijn.

Leveringen - Verzendkosten - Andere kosten
De leveringen worden uitgevoerd vanuit Turnhout - BelgiŽ volgens de modaliteiten die worden overeengekomen in de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten, welke niet in de prijs van de producten zijn inbegrepen tenzij anders aangeduid, worden aan kostprijs doorgerekend en worden meegedeeld in de bevestiging van de bestelling. Verzending gebeurt in regel via aangetekend postpakket of via BPost naargelang het volume en gewicht. De bestelde goederen kunnen, na afspraak, ook afgehaald worden. Plaats van afhaling: Turnhout/BelgiŽ.

12,50 Euro administratiekosten worden in rekening te brengen voor elke bestelling waarvan het bedrag lager is dan 100,00 EUR (exclusief BTW)

Waarborg
REVOM bvba is tot geen verdere garantie verplicht dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen. Alle geleverde goederen genieten dan ook van de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten/leveranciers worden aangeboden.


Betalingsmodaliteiten en uitvoering van de levering
Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele buitengerechtelijke vergoeding met een minimum van 25,00 EUR, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis. De goederen blijven eigendom van REVOM bvba tot hun algehele betaling.

De betaling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
Het te betalen bedrag is in alle gevallen het bedrag in Euro dat op de factuur vermeld is.
Een uitnodiging tot betaling ontvangt U samen met de bevestiging van Uw bestelling.

 • Bankoverschrijving tussen Belgische bankrekeningen
  U voert een bankoverschrijving uit op rekening BE88 1113 0179 0841 - BIC ABERBE22 van
  REVOM bvba, Prof. Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout.

  De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling

 • Internationale bankoverschrijving (voor grensoverschrijdende transfers in Europa)
  Betaling bij:
  Bank de Kremer
  BIC:
  ABERBE22
  IBAN: BE88 1113 0179 0841
  geopend op naam van REVOM bvba, Prof. Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout

  De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling


Privacy statement
REVOM bvba respecteert en beschermt Uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die U ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

REVOM bvba leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Alle opgegeven persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor verwerking van Uw order door REVOM bvba. Zij worden opgenomen in onze boekhouding voor het opmaken van een offerte, bevestiging van bestelling en/of het boeken van de factuur, overeenkomstig de regels op het houden van een boekhouding. Wij leggen geen andere database of computerbestand aan met deze gegevens. De door U ingevulde gegevens worden nooit doorgegeven aan derden met uitzondering voor demo aanvragen en bestellingen van WinFakt software. In dit geval worden de verstrekte gegevens gedeelt met Socs bvba, programma maker van WinFakt, teneinde de vereiste software correct te kunnen afleveren.

U heeft uiteraard het recht om Uw persoonlijke gegevens te verbeteren of te wijzigen. Dit kan U doen door een e-mail te sturen naar info@revom.com of telefonisch contact te nemen op het nummer +32 (0)475 629852 en vragen naar Ludo Verhoeven.

Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij geÔnformatiseerde verwerking kunnen worden opgevraagd bij het openbaar register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Waterloosteenweg 115 - 1000 Brussel – Tel: 02/5427200)
 


 

REVOM bvba - Professor Devochtstraat 72 - B 2300 Turnhout

TEL: +32 (0)475 62 98 52

www.revom.com - info@revom.com

Bankrelatie -  Banque - Bank
Bank de Kremer
BIC: ABERBE22 - SEPA/IBAN : BE88 1113 0179 0841

BTW BE 0447.941.242 - RPR Turnhout